Parnični postupak – dostava zastupniku za primanje pismena

Parnični postupak – dostava zastupniku za primanje pismena

10 April, 2014 by Dario in Blog

Dostava stranci smatra se obavljenom dostavom pismena opunomoćeniku za primanje pismena, te stranka ne može osnovano tražiti povrat u prijašnje stanje zbog propusta opunomoćenika za primanje pismena da joj pravovremeno dostavi odluku suda protiv koje se može podnijeti žalba

ODLUKA VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, BR. PI-5831/10 OD 30. OŽUJKA 2011.

Osnovano žalitelj navodi da je za početak računanja rokova releventan dan kad je opunomoćenik za primanje pismena primio pismeno, a to je 29. ožujka 2010., te da je na dan kad je presuda dostavljena žalitelju (9. travnja 2010.) već bio istekao osmodnevni zakonski rok za podnošenje žalbe, jer je posljednji dan osmodnevnog roka istekao 6. travnja 2010.
Naime, tuženiku je, u skladu s odredbama članka 146. stavak 2. Zakona o parničknom postupku (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH i 123/08 – ispr. – u nastavku teksta: ZPP), postavljen opunomoćenik za primanje pismena. Opunomoćenik za primanje pismena ovlašten je za primanje pismena i dužan je o tome obavijestiti stranku, a dostava se smatra obavljenom već dostavom pismena tom zastupniku za primanje pismena. Međutim, žalitelj zanemaruje činjenicu da ni nakon što je 9. travnja 2010. zaprimio presudu, koju mu je dostavio zastupnik za primanje pismena, ni u daljnjem roku od osam dana, koliko iznosi zakonski rok za podnošenje žalbe, nije podnio žalbu, nego tek 23. travnja 2010. Stoga, kad bi se i prihvatila tuženikova tvrdnja da tuženik nije znao za presudu do dana kad ju je zaprimio, i da je zbog toga bio onemogućen u podnošenju žalbe u zakonskom roku, nakon primitka presude 9. travnja 2010. više nema nikakvog opravdanog razloga koji bi prouzročili da žalitelj, računajući i od tog dana, propusti rok od osam dana za podnošenje žalbe. Stoga je, bez obzira na pogrešnu ocjenu prvostupanjskog suda o danu početka tijeka roka za podnošenje žalbe, pravilna ocjena prvostupanjskog suda da ne postoji opravdani razlog za propuštanje roka za podnošenje žalbe, u skladu s odredbom članka 117. stavak 1. ZPP-a, te je pravilno odbio tuženikov prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za podnošenje žalbe protiv presude tog suda, poslovni broj P-4317/07 od 19. ožujka 2010.

informator broj 6174 • 8. 5. 2013. 

image_print