OPĆI UVJETI “OSOBA ZA PRIMANJE PISMENA i-(2014)”

I
Ovim općim uvjetima utvrđuju se uvjeti i načini pružanja usluga od strane Društva za primanje pismena d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) dužniku iz osnovnog ugovora i mogućem tuženiku u sporu iz osnovnog ugovora (u daljnjem tekstu: „Korisnik usluge“).

Društvo pruža usluge “osoba za primanje pismena” Korisniku usluga po osnovnom ugovoru i po čl. 133.b. ZPP-a temeljem “Klauzule imenovanja” osobe za primanje pismena osnovnog ugovora i temeljem prihvaćenog imenovanja.

II
Usluga „osoba za primanje pismena“ predstavlja prihvaćeni nalog Društva da u ime i za račun Korisnika usluga prima obavijesti iz osnovnog ugovora od druge ugovorne strane (u daljnjem tekstu: “Vjerovnik“) i sudska pismena u slučaju sudskog postupka, te da o primljenim obavijestima i pismenima obavještava Korisnika usluga.

Društvo nije zastupnik niti punomoćnik za ugovorni odnos, ni u sudskom postupku, i nije ovlašteno poduzimati pravne radnje zastupanja koje bi proizvele, ili mogle proizvesti pravne učinke u osnovnom ugovornom odnosu i/ili sudskom postupku.

III
Imenovanje Društva “osobom za primanje pismena” je pravovaljano i s pravnim učincima prema Društvu, samo i isključivo po izričitom prihvatu imenovanja, što Društvo potvrđuje pismenim prihvatom “Izjave o imenovanju osobe za primanje pismena”.

Društvo nije dužno prihvatiti imenovanje ako “Izjava o imenovanju osobe za primanje pismena” nije uredno izdana, naknada za imenovanje nije u cijelosti plaćena, dokaz plaćanja nije priložen uz “Izjavu o imenovanju osobe za primanje pismena” ili iz drugih razloga imenovanje nije bilo uredno.

Smatra se da je Društvo obavijestilo Korisnika usluga o neprihvaćanju naloga ako Korisnik usluga u roku od 2 dana od dana predaje Društvu “Izjave o imenovanju osobe za primanje pismena” ne primi od Društva pismeno privaćeno imenovanje u “Izjavi o imenovanju osobe za primanje pismena”.

Društvo nije dužno postupati kao “osoba za primanje pismena” ako nije prihvatilo imenovanje, čak i ako primi obavijesti Vjerovnika iz osnovnog ugovora ili pismeno suda kao osoba ili adresa za primanje pismena. Društvo nije dužno o neprihvaćanju imenovanja obavjestiti Vjerovnika i/ili sud.

IV
Adrese za komunikaciju Korisnika usluge su oni kontakt-podaci koje je predao Društvu u “Zatjevu za uslugom osobe za primanje pismena” ili naknadno izmijenio.

Korisnik usluga je dužan promptno i bez odgode obavještavati Društvo o svim promjenama adresa za komunikaciju, nedostupnosti na njima i/ili svim drugim okolnostima bitnim za obavještavanje Korisnika usluga od strane Društva o primljenim obavijestima Vjerovnika i/ili sudskim pismenima.

V
Korisnik usluga je dužan platiti utvrđenu naknadu za imenovanje Društvu za pružanje usluga “osobe za primanje pismena” unaprijed.

Naknada zavisi o vrijednosti odnosa iz osnovnog ugovora ili vrijednosti spora prije podnošenja tužbe. Naknada iznosi 1,25‰ (jedan i dvadeset pet stotih dijelova) naznačenih vrijednosti (osim za stambene kredite koji se posebno ugovaraju), s time da ne može biti manja od 1.450,00 HRK niti veća od 9.950,00 HRK.

Naknada za imenovanje obuhvaća administriranje i troškove obavještavanje Korisnika usluga o do 5 primljenih obavijesti godišnje od Vjerovnika iz osnovnog ugovora (osim za stambene kredite koji se posebno ugovaraju) i primitka prvog pismena suda u jednom sudskom postupku.

Ako broj obavijesti Vjerovnika po osnovnom ugovoru bude veći od 5, (osim za stambene kredite) ili ako sud u sudskom postupku nakon dostave tužbe ne prihvati zahtjev Tuženika/Korisnika usluga da mu se dostava obavlja na njegovoj adresi, već i dalje Društvu (čl. 133.b. st. 6. 7. 8. i 9. ZPP-a), ako takav zahtjev ni ne podnese, i za svaki daljnji (novi) sudski postupak, Društvo je ovlašteno na dodatnu naknadu od 50% naknade za imenovanje.

Zavisno o specifičnostima pojedine usluge, može se odobriti poseban popust.

VI
Korisnik usluga je dužan sam poduzimati radnje i/ili imenovati punomoćenika u sudskom postupku i/ili podnijeti sudu zahtjev za osobno dostavljanje na njegovu novu adresu u RH (čl. 133.b. st. 6. ZPP-a) odmah po obavijesti o primitku prvog sudskog pismena u sudskom postupku.

VII
Društvo će o primljenoj obavijesti Vjerovnika iz osnovnog ugovora, ili primljenog pismena suda obavještavati Korisnika usluge na raspoložive adrese za komunikaciju odmah i bez odgode.

Raspoložive adrese za komunkaciju su oni kontakt podaci koje je Korisnik usluga naznačio u „Zahtjevu za uslugom osobe za primanje pismena“ ili naknadno izmijenio.

Odmah i bez odgode znači u najkraćem razumnom roku uz uvažavanje uredovnih sati, vremenskih zona, neradnih dana odmora i praznika te svih drugih relevantnih okolnosti.

Ako Društvo ne uspije obavijestiti Korisnika usluga na niti jednoj raspoloživoj adresi za komunikaciju Društvo će nakon 48 sati pokušati s drugim obavještavanjem.

Nakon drugog obavještavanja Društvo nije više dužno pokušati obavještavati Korisnika usluga o obavjestima Vjerovnika i sudskim pismenima koje je primilo i o kojima je dva puta bezuspješno pokušalo obavjestiti Korisnika usluga.

Korisnik usluga je dužan provjeravati redovito i blagovremeno kod Društva je li Društvo primilo obavijesti od Vjerovnika iz osnovnog ugovora i/ili pismena suda, posebno ako kod njega postoji bilo koji razlog koji bi mogao otežati Društvu obavještavanje Korisnika usluga o primljenim obavijestima Vjerovnika ili pismena suda.

VIII
Društvo je obvezno primiti obavijest Vjerovnika iz osnovnog ugovora ili pismeno suda, i o tome pokušati obavjestiti Korisnika usluga.

Korisnik usluga je dužan platiti naknadu Društvu, te preuzeti od Društva primljene obavijesti i pismena, odnosno omogućiti Društvu da ih preda i/ili dostavi Korisniku usluga.

Društvo odgovara ako ne pokuša obavještavati Korisnika usluga o primljenoj obavjesti Vjerovnika iz osnovnog ugovora ili primljenim sudskim pismenima na sve raspoložive adrese za komunikaciju.

Društvo ne odgovara u slučaju neuspjeha obavještavanja Korisnika usluga o primljenim obavjestima Vjerovnika iz osnovnog ugovora ili sudskih pismena.

Odgovornost Društva za primanje pismena je ograničena na trostruki iznos primljene naknade.

IX
Na sporove iz ovog odnosa primjenjuje se hrvatsko pravo i utvrđuje nadležnost suda u Rijeci.

Korisnik usluga je primio ove Opće uvjete u prilogu dopisa Društva zajedno s “Klauzulom imenovanja”, tekstom „Izjave o imenovanju osobe za primanje pismena“ i nalogom za plaćanje naknade, a prihvat ovih Općih uvjeta potvrdio je podnošenjem Društvu potpisane „Izjave o imenovanju osobe za primanje pismena“.

X
Ovi Opći uvjeti utvrđeni su dana 1. veljače 2014. godine.

image_print