OPĆI UVJETI “OSOBA ZA PRIMANJE DOSTAVA iii-(2014)”

I
Ovim općim uvjetima utvrđuju se uvjeti i način pružanja usluga od strane Društva za primanje pismena d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) fizičkoj osobi, stranci u sudskom postupku pred nadležnim sudom (u daljnjem tekstu: „Korisnik usluge“).

Društvo pruža usluge „osoba za primanje dostava“ Korisniku usluga po čl. 143.a. ZPP-a temeljem prihvaćenog imenovanja.

II
Usluga „osoba za primanje dostava“ predstavlja prihvaćeni nalog Društvu da u ime i za račun Korisnika usluga prima sudska pismena u sudskom postupku, a što se evidentira kod nadležne policijske uprave prema mjestu prijavljenog prebivališta i boravišta Korisnika usluge.

Društvo nije punomoćenik i nije ovlašteno poduzimati pravne radnje zastupanja koje bi proizvele ili mogle proizvesti pravne učinke u sudskom postupku.

III
Imenovanje Društva “osobom za primanje dostava” je pravovaljano i s pravnim učincima prema Društvu, samo i isključivo po izričitom prihvatu imenovanja, što Društvo potvrđuje pismenim izdavanjem “Izjave o pristanku”.

Društvo nije dužno prihvatiti imenovanje ako “Izjava o primanju dostava” nije uredno izdana, naknada za imenovanje nije u cijelosti plaćena, dokaz plaćanja nije priložen uz “Izjavu o primanju dostava” ili iz drugih razloga imenovanje nije bilo uredno.

Smatra se da je Društvo obavijestilo Korisnika usluga o neprihvaćanju naloga ako Korisnik usluga u roku od 2 dana od dana predaje Društvu „Izjave o primanju dostava“ ne primi od Društva pismeno prihvaćenu “Izjavu o pristanku”.

Društvo nije dužno postupati kao “osoba za primanje dostava” ako nije prihvatilo imenovanje, čak i ako primi pismeno suda kao osoba za primanje dostava. Društvo nije dužno o neprihvaćanju imenovanja obavijestiti sud.

IV
Adrese za komunikaciju Korisnika usluge su oni kontakt-podaci koje je predao Društvu u “Zatjevu za uslugom osobe za primanju dostava” ili naknadno izmijenio.

Korisnik usluga je dužan promptno i bez odgode obavještavati Društvo o svim promjenama adresa za komunikaciju, nedostupnosti na njima i/ili svim drugim okolnostima bitnim za obavještavanje Korisnika usluga od strane Društva o primljenim sudskim pismenima.

V
Korisnik usluga je dužan platiti utvrđenu naknadu za imenovanje Društvu za pružanje usluga “osoba za primanje dostava” unaprijed.

Naknada se utvrđuje prema prirodi sudskog postupka i kontakt- adresama fizičke osobe. Ne može biti manja od 950,00 kn, ni veća od 2.450,00 kn.

Naknada za imenovanje obuhvaća administriranje i troškove obavještavanje Korisnika usluga o primitku sudskih pismena u jednom sudskom postupku.

Za svaki daljnji (novi) sudski postupak, Društvo je ovlašteno na dodatnu naknadu od 85% naknade za imenovanje.

Zavisno o specifičnostima pojedine usluge, može se odobriti poseban popust.

VI
Korisnik usluga je dužan sam poduzimati radnje i/ili imenovati punomoćenika u sudskom postupku ako je poduzimanje radnji potrebno po prirodi sudskog postupka.

VII
Društvo će o primljenim sudskim pismenima obavještavati Korisnika usluge na raspoložive adrese za komunikaciju odmah i bez odgode.

Raspoložive adrese za komunikaciju su oni kontakt-podaci koje je Korisnik usluga naznačio u “Zahtjevu za uslugom osobe za primanju dostava” ili naknadno izmijenio.

Odmah i bez odgode znači u najkraćem razumnom roku uz uvažavanje uredovnih sati, vremenskih zona, neradnih dana odmora i praznika te svih drugih relevantnih okolnosti.

Ako Društvo ne uspije obavijestiti Korisnika usluga na niti jednoj raspoloživoj adresi za komunikaciju Društvo će nakon 48 sati pokušati s drugim obavještavanjem.

Nakon drugog obavještavanja Društvo nije više dužno pokušati obavještavati Korisnika usluga o sudskim pismenima koje je primilo, i o kojima je dva puta bezuspješno pokušalo obavjestiti Korisnika usluga.

Korisnik usluga je dužan provjeravati redovito i blagovremeno kod Društva je li Društvo primilo sudska pismena, posebno ako kod njega postoji bilo koji razlog koji bi mogao otežati Društvu obavještavanje Korisnika usluga o primljenim sudskog pismenina.

VIII
Društvo je obvezno primiti sudsko pismeno u sudskom postupku fizičke osobe, i o tome pokušati obavjestiti Korisnika usluga.

Korisnik usluga je dužan platiti naknadu Društvu, te preuzeti od Društva primljena sudska pismena u sudskom postupku, odnosno omogućiti Društvu da ih preda i/ili dostavi Korisniku usluga.

Društvo odgovara ako ne pokuša obavještavati Korisnika usluga o primljenim sudskim pismenima na sve raspoložive adrese za komunikaciju.

Društvo ne odgovara u slučaju neuspjeha obavještavanja Korisnika usluga o primljenim sudskim pismenima.

Odgovornost Društva za primanje sudskih pismena je ograničena na trostruki iznos primljene naknade.

IX
Na sporove iz ovog odnosa primjenjuje se hrvatsko pravo i utvrđuje nadležnost suda u Rijeci.

Korisnik usluga je primio ove Opće uvjete u prilogu dopisa Društva zajedno s tekstom “Izjave o primanju dostava” i nalogom za plaćanje naknade, a prihvat ovih Općih uvjeta potvrdio je podnošenjem Društvu potpisane “Izjave o primanju dostava”.

X
Ovi Opći uvjeti utvrđeni su dana 1. veljače 2014. godine.

image_print