OPĆI UVJETI “OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U UPRAVNOM POSTUPKU v-(2014)”

I
Ovim općim uvjetima utvrđuju se uvjeti i načini pružanja usluga od strane Društva za primanje pismena d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) stranci u upravnom postupku (u daljnjem tekstu: „Korisnik usluge“).

Društvo pruža usluge „opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku“ Korisniku usluga po čl. 37. ZUOP-a temeljem prihvaćenog imenovanja.

II
Usluga „opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“ predstavlja prihvaćeni nalog Društvu da u ime i za račun Korisnika usluga prima pismena u upravnom postupku.

Društvo nije punomoćnik i nije ovlašteno poduzimati pravne radnje zastupanja koje bi proizvele ili mogle proizvesti pravne učinke u upravnom postupku.

III
Imenovanje Društva „opunomoćenikom za primanje pismena u upravnom postupku“ je pravovaljano i s pravnim učincima prema Društvu, samo i isključivo po izričitom prihvatu imenovanja, što Društvo potvrđuje pismenim prihvatom „Izjave o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“.

Društvo nije dužno prihvatiti imenovanje ako „Izjava o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“ nije uredno izdana, nije dostavljena potpisana originalna Punomoć, naknada za imenovanje nije u cijelosti plaćena, dokaz plaćanja nije priložen uz „Izjavu o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“, ili iz drugih razloga imenovanje nije bilo uredno.

Smatra se da je Društvo obavijestilo Korisnika usluga o neprihvaćanju naloga ako Korisnik usluga u roku od 2 dana od dana predaje Društvu „Izjave o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“ ne primi od Društva pismeno privaćenu „Izjavu o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“.

Društvo nije dužno postupati kao „opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku“ ako nije prihvatilo imenovanje, čak i ako primi pismeno kao “opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku”. Društvo nije dužno o ne-prihvaćanju imenovanja obavijestiti nadležna tijela.

IV
Adrese za komunikaciju Korisnika usluge su oni kontakt-podaci koje je predao Društvu u „Zahtjevu za uslugom opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“ ili naknadno izmijenio.

Korisnik usluga je dužan promptno i bez odgode obavještavati Društvo o svim promjenama adresa za komunikaciju, nedostupnosti na njima i/ili svim drugim okolnostima bitnim za obavještavanje Korisnika usluga od strane Društva o primljenim pismenima.

V
Korisnik usluga je dužan platiti utvrđenu naknadu za imenovanje Društvu za pružanje usluga „opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku“ unaprijed.

Naknada zavisi o vrijednosti upravnog postupka. Naknada iznosi 1,25‰ (jedan i dvadeset pet stotih dijelova) naznačenih vrijednosti, s time da ne može biti manja od 750,00 HRK niti veća od 2.750,00 HRK.

Naknada za imenovanje obuhvaća administriranje i troškove obavještavanje Korisnika usluga o primitku pismena u jednom upravnom postupku.

Zavisno o specifičnostima pojedine usluge, može se odobriti poseban popust.

VI
Korisnik usluga je dužan sam poduzimati radnje i/ili imenovati punomoćenika u upravnom postupku kada je poduzimanje radnji potrebno.

VII
Društvo će o primljenim pismenima obavještavati Korisnika usluge na raspoložive adrese za komunikaciju odmah i bez odgode.

Raspoložive adrese za komunikaciju su oni kontakt-podaci koje je Korisnik usluga naznačio u „Zahtjevu za uslugom opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“ ili naknadno izmijenio.

Odmah i bez odgode znači u najkraćem razumnom roku uz uvažavanje uredovnih sati, vremenskih zona, neradnih dana odmora i praznika, te svih drugih relevantnih okolnosti.

Ako Društvo ne uspije obavijestiti Korisnika usluga na niti jednoj raspoloživoj adresi za komunikaciju Društvo će nakon 48 sati pokušati s drugim obavještavanjem.

Nakon drugog obavještavanja Društvo nije više dužno pokušati obavještavati Korisnika usluga o pismenu koje je primilo i o kojem je dva puta bezuspješno pokušalo obavijestiti Korisnika usluga.

Korisnik usluga je dužan provjeravati redovito i blagovremeno kod Društva je li Društvo primilo pismeno, posebno ako kod njega postoji bilo koji razlog koji bi mogao otežati Društvu obavještavanje Korisnika usluga o primljenom pismenu.

VIII
Društvo je obvezno primiti pismena i o tome pokušati obavjestiti Korisnika usluga.

Korisnik usluga je dužan platiti naknadu Društvu, te preuzeti od Društva primljeno pismeno, odnosno omogućiti Društvu da ih preda i/ili dostavi Korisniku usluga.

Društvo odgovara ako ne pokuša obavještavati Korisnika usluga o primljenom pismenu u upravnom postupku na sve raspoložive adrese za komunikaciju.

Društvo ne odgovara u slučaju neuspjeha obavještavanja Korisnika usluga o primljenim pismenima javnoupravnog tijela.

Odgovornost Društva za primanje pismena je ograničena na trostruki iznos primljene naknade.

IX
Na sporove iz ovog odnosa primjenjuje se hrvatsko pravo i utvrđuje nadležnost suda u Rijeci.

Korisnik usluga je primio ove Opće uvjete u prilogu dopisa Društva zajedno s tekstom „Izjave o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“ i nalogom za plaćanje naknade, a prihvat ovih Općih uvjeta potvrdio je podnošenjem Društvu potpisane „Izjave o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku“.

X
Ovi Opći uvjeti utvrđeni su dana 1. veljače 2014. godine.

image_print