KORISNE INFORMACIJE O USLUZI “OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOM POSTUPKU”

1. Što je “opunomoćenik za primanje pismena” po članku 120.a. ZZK-a?

 • “Opunomoćenik za primanje pismena” po članku 120.a. ZZK-a zamjenjuje predlagatelja u dostavljanju pismena zemljišno-knjižnog odjela u zemljišno-knjižnom postupku; prima sudska pismena za predlagatelja.

2. Kada se mora imenovati “opunomoćenik za primanje pismena” u RH?

 • Imenovanje je obavezno uvijek kada se predlagatelj nalazi u inozemstvu. Smatra se da se predlagatelj nalazi u inozemstvu kada u inozemstvu ima prebivalište ili boravište, nezavisno o tome je li hrvatski državljanin ili stranac, i je li pravna ili fizička osoba.

3. Može li se i u drugim slučajevima imenovati “opunomoćenik za primanje pismena”?

 • Da, predlagatelj može uvijek imenovati “opunomoćenika za primanje pismena” i kada imenovanje nije obavezno.

4. Kako se imenuje Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) “opunomoćenikom za primanje pismena”?

 • Prihvaćanjem “Izjave o imenovanju opunomoćenika za primane pismena” od strane Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM), plaćanjem naknade i davanjem podataka o adresama za komunikaciju.

5. Može li Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) odbiti imenovanje?

 • Da, ukoliko “Izjava o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena” nije uredno izdana (za fizičke osobe mora biti ovjerena od javnog bilježnika) i nije plaćena naknada.

6. Kada će Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) prihvatiti imenovanje?

 • Kada primi uredno potpisanu “Izjavu o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena” (za fizičku osobu potpis mora biti ovjeren od javnog bilježnika) i plaćanu naknadu.

7. Koja je posljedica za predlagatelja ako Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) ne prihvati imenovanje?

 • Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) će po primitku pismena zemljišno-knjižnog odjela  obavijestiti sud da nije prihvatilo imenovanje. Neovisno o tome, sud će postupiti kao da je dostava predlagatelju bila uredna i nastavit će sa zemljišno-knjižnim postupkom u skladu za zakonom.

8. Može li zbog toga za predlagatelja nastupiti šteta?

 •  Da, za predlagatelja može nastupiti šteta ovisno o vrsti upisa koji se provodi.

9. Tko nadoknađuje predlagatelju nastalu štetu?

 • Nitko, predlagatelj sam trpi vlastitu štetu zbog toga što je imenovao Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kao “opunomoćenika za primanje pismena”, a Društvo za primanje pismena d.o.o. nije prihvatilo to imenovanje.

10. Koliko je naknada za usluge Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM)?

 • Naknada zavisi o vrsti upisa u zemljišno-knjižnom postupku. Naknada iznosi za zabilježbu 750,00 HRK, za predbilježbu 850,00 HRK, a za uknjižbu 950,00 HRK. Zavisno o specifičnostima pojedine usluge, može se odobriti poseban popust.

11. Kako će postupiti Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kada primi pismeno zemljišno-knjižnog odjela?

 • Hitno i bez odgode stupit će u kontakt s predlagateljem i obavijestiti ga o primitku (telefonom, e-poštom, faksom, sms-om). Po dogovoru s predlagateljem dostavit će mu primljeno pismeno poštom, skenirano e-poštom ili faksom.
image_print