KORISNE INFORMACIJE O USLUZI “OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U UPRAVNOM SPORU”

1. Što je “opunomoćenik za primanje pismena u upravnom sporu” po članku 50. ZUS-a?

 • “Opunomoćenik za primanje pismena u upravnom spor” po članku 50. st. 1. i 3. ZUS-a zamjenjuje tužitelja u dostavljanju pismena u upravnom sporu; prima pismena za tužitelja.

 

2. Kada se mora imenovati “opunomoćenik za primanje pismena u upravnom sporu” u RH?

 • Imenovanje je obavezno uvijek kada se tužitelj nalazi u inozemstvu i kada nema osobu ovlaštenu za zastupanje u RH. Smatra se da se tužitelj nalazi u inozemstvu kada u inozemstvu ima prebivalište ili boravište, bez obzira je li pravna ili fizička osoba.

 

3. Može li se i u drugim slučajevima imenovati “opunomoćenik za primanje pismena u upravnom sporu”?

 • Da, tužitelj može uvijek imenovati “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu” i kada imenovanje nije obavezno.

 

4. Kako se imenuje Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) “opunomoćenikom za primanje pismena u upravnom sporu”?

 • Prihvaćanjem “Izjave o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena” od strane Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM), dostavljanjem potpisane originalne Punomoći o imenovanju “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu” , plaćanjem naknade i davanjem podataka o adresama za komunikaciju.

 

5. Može li Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) odbiti imenovanje?

 • Da, ukoliko “Izjava o imenovanju opunomoćenika” nije uredno izdana, nije dostavljena potpisana original Punomoć i nije plaćena naknada.

 

6. Kada će Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) prihvatiti imenovanje?

 • Kada primi uredno potpisanu “Izjavu o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu”, potpisanu originalnu Punomoć i plaćanu naknadu.

 

7. Koja je posljedica za tužitelj ako Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) ne prihvati imenovanje?

 • Ukoliko Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) primi pismeno iz upravnog spora obavijestiti će upravni sud da nije prihvatilo imenovanje. Neovisno o tome, sud će postupiti kao da je dostava tužitelju bila uredna i nastavit će sa upravnim sporom u skladu za zakonom, ukoliko je tužitelj dostavio upravnom sudu potpisanu originalnu Punomoć.

 

8. Može li zbog toga za tužitelja nastupiti šteta?

 • Da, za tužitelja može nastupiti šteta ovisno o prirodi upravnog spora koji se vodi.

 

9. Tko nadoknađuje tužitelju nastalu štetu?

 • Nitko, tužitelj sam trpi vlastitu štetu zbog toga što je imenovao Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kao “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom sporu”, a Društvo za primanje pismena d.o.o. nije prihvatilo to imenovanje.

 

10. Koliko je naknada i što obuhvaća naknada za uslugu Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM)?

 • Naknada zavisi o vrijednosti zahtjeva u upravnom sporu. Naknada iznosi 1,25‰ (jedan posto i dvadeset pet stotih dijelova) naznačenih vrijednosti, s time da ne može biti manja od 750,00 HRK niti veća od 4.950,00 HRK. Zavisno o specifičnostima pojedine usluge, može se odobriti poseban popust.

 

11. Što obuhvaća naknada za uslugu?

 • Naknada za uslugu obuhvaća administriranje i troškove obavještavanje Korisnika usluga o primitku pismena u jednom upravnom sporu.

 

12. Kako će postupiti Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kada primi pismeno u upravnom sporu?

 • Hitno i bez odgode stupit će u kontakt s tužiteljem i obavijestiti ga o primitku (telefonom, e-poštom, faksom, sms-om). Po dogovoru sa tužiteljem dostavit će mu primljeno pismeno poštom, skenirano e-poštom ili faksom.
image_print