KORISNE INFORMACIJE O USLUZI “OPUNOMOĆENIK ZA PRIMANJE PISMENA U UPRAVNOM POSTUPKU”

1. Što je “opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku” po članku 37. ZOUP-a?

 • “Opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku” po članku 37. ZOUP-a zamjenjuje stranku u dostavljanju pismena u upravnom postupku; prima pismena za stranku.

 

2. Kada se mora imenovati “opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku” u RH?

 • Imenovanje je obavezno uvijek kada se stranka nalazi u inozemstvu i kada nema osobu ovlaštenu za zastupanje u RH. Smatra se da se stranka nalazi u inozemstvu kada u inozemstvu ima prebivalište ili boravište, bez obzira je li pravna ili fizička osoba.

 

3. Može li se i u drugim slučajevima imenovati “opunomoćenik za primanje pismena u upravnom postupku”?

 • Da, stranka može uvijek imenovati “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku” i kada imenovanje nije obavezno.

 

4. Kako se imenuje Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) “opunomoćenikom za primanje pismena u upravnom postupku”?

 • Prihvaćanjem “Izjave o imenovanju opunomoćeniku za primanje pismena u upravnom postupku” od strane Društva za primanje pismena d.o.o., dostavljanjem potpisane originalne Punomoći o imenovanju “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku”, plaćanjem naknade i davanjem podataka o adresama za komunikaciju.

 

5. Može li Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) odbiti imenovanje?

 • Da, ukoliko “Izjava o imenovanju opunomoćeniku za primanje pismena u upravnom postupku” nije uredno izdana, nije dostavljena potpisana originalna Punomoć i nije plaćena naknada.

 

6. Kada će Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) prihvatiti imenovanje?

 • Kada primi uredno potpisanu “Izjavu o imenovanju opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku”, potpisanu originalnu Punomoć i plaćanu naknadu.

 

7. Koja je posljedica za stranku ako Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) ne prihvati imenovanje?

 • Ukoliko Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) primi dostavu od javnopravnog tijela obavijestiti će ga da nije prihvatilo imenovanje. Neovisno o tome, javnopravno tijelo će postupiti kao da je dostava stranci bila uredna i nastavit će sa upravnim postupkom u skladu za zakonom, ukoliko je stranka dostavila javnopravnom tijelu potpisanu originalnu Punomoć.

 

8. Može li zbog toga za stranku nastupiti šteta?

 • Da, za stranku može nastupiti šteta ovisno o prirodi upravnog postupka koji se vodi.

 

9. Tko nadoknađuje stranci nastalu štetu?

 • Nitko, stranka sama trpi vlastitu štetu zbog toga što je neuredno imenovala Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kao “opunomoćenika za primanje pismena u upravnom postupku”, a Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) nije prihvatilo to imenovanje.

 

10. Koliko je naknada za usluge Društva za primanje pismena d.o.o.Pero(TM)?

 • Naknada zavisi o vrijednosti zahtjeva u upravnom postupku. Naknada iznosi 1,25‰ (jedan posto i dvadeset pet stotih dijelova) naznačenih vrijednosti, s time da ne može biti manja od 750,00 HRK niti veća od 2.750,00 HRK. Zavisno o specifičnostima pojedine usluge, može se odobriti poseban popust.

 

11. Što obuhvaća naknada za uslugu?

 • Naknada za uslugu obuhvaća administriranje i troškove obavještavanje Korisnika usluga o primitku pismena u jednom upravnom postupku.

12. Kako će postupiti Društvo za primanje pismena d.o.o.Pero(TM) kada upravnom pismeno?

 • Hitno i bez odgode stupit će u kontakt s strankom i obavijestiti ga o primitku (telefonom, e-poštom, faksom, sms-om). Po dogovoru sa strankom dostavit će mu primljeno pismeno poštom, skenirano e-poštom ili faksom.

 

image_print